תקנון האתר

1. כללי

א. נאפה הינו אתר אינטרנט המוכר מוצרי מעצבים (להלן:"המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין בלקוח לבין נאפה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. אודות הליך הרכישה

א. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המעצב, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה, כל זאת כפי שנמסר לנאפה- ממעצב המוצר.
ב. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ג. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח. נאפה יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.
ד. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את נאפה . הרישום שנרשם במחשבי נאפה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ו. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
ז. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ח. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של נאפה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה נאפה זכאי לבטל את ההזמנה.
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאי נאפה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

3. אספקת/הובלת המוצרים

א. נאפה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. נאפה יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. נאפה מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ג. נאפה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיה נאפה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
ו. במקרה של הובלה חריגה יהיה נאפה רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ז. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מבצע המעצב את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
ח. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ט. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי נאפה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
י. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית לנאפה . במידה והרוכש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, נאפה יחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידואי נכונות התלונה ברישומי נאפה.
יא. בעת אספקת המוצר, רשאים המעצבים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
יב. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לנאפה על חשבונו.

4. שירות לקוחות

א. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו ותפעולו (במידה ומדובר בפריט שימושי) של המוצר ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני.
ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של נאפה בדואר אלקטרוני.
ג. נאפה יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליו בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.

5. כשרות להשתמש באתר

א. כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
a. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
b. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
c. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
d. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא נאפה, רשאי למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע"י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:
a. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
b. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
c. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
d. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנאפה- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.
e. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

6. שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח

נאפה. מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין . למנוע שימוש לרעה. נאפה יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב. נאפה נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, נאפה לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. ביטול עסקה/מכירה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
ב. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ביטול עסקה בתכשיטי יהלומים : ביטול יתקבל ע"י הלקוח במייל, ותוך 2 ימי עסקים בלבד מיום קבלת המוצר, מוצרים מעל 3000 ש"ח לא ניתן לבטל עסקה.(פסקה זו נכונה אך ורק לתכשיטי זהב ויהלומים)
ג. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ד. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ל-נאפה.
ו. כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יב. ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
יג. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה/שימוש, אלא באישור מראש של נאפה.
טו. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
טז. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על המעצב אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
יז. נאפה יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
a. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
b. אם יתברר לו כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו.
c. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
יח. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
יט. אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים נאפה ו/או המעצבים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור נאפה ו/או המעצבים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. תנאים נוספים

א. המעצבים המופיעים באתר אינם מועסקים ע"י נאפה ואינן מופעלים על ידיו. המעצבים יהיו אחראים כלפי הקונים וגולשי האתר באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונים באתר ו/או לגולשי האתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המעצבים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לנאפה- ע"י המעצבים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המעצבים ו/או את נאפה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ג. נאפה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז נאפה שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, נאפה לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
ד. כמו כן, הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
ה. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של נאפה ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נאפה נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
ז. אין בהצגת המעצבים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י נאפה.
ח. רישומי המחשב של נאפה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

NAPPA ACCESSORIES